27. จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน”

ป่าชุมชนเป็นป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน (พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562, 2562) การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563) มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชนที่มีอายุโครงการ และถือว่าได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13,028 หมู่บ้าน มีพื้นที่ป่ารวม 6,295,718 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา โดยภาคเหนือมีพื้นที่ป่าชุมชนมากที่สุด 4,288,041 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 1,246,890 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา ภาคกลาง มีพื้นที่ 539,564 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา และภาคใต้มีพื้นที่ป่าชุมชนน้อยที่สุด  221,222 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ตามลำดับ (กรมป่าไม้, 2563)

ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน พ.ศ. 2543-2563 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)

 

ที่มา: กรมป่าไม้ (2563)

 ดาวน์โหลดข้อมูล